søndag, marts 24, 2019
 
opera fix
Print   Minimize 
opera fix

Kære menighed,

Skt. Laurentii Katolske Kirkes Identitets-, visions- og missionserklæring, som du finder nedenfor, er resultatet af det arbejde, som menighedsrådet sammen med menigheden satte igang i efteråret 2010. 

Ønsker du at læse mere om visionserklæringen og hvorfor, vi har lavet den,
klik her. Om processen, klik her.

 

opera fix

Tryk på hver afsnit for at få det udbydet!

 • Alle - børn, unge, voksne og ældre, familier og enkeltpersoner - skal føle sig velkomne og mødes med respekt i Skt. Laurentii menighed.
 • Alle skal hjælpes ind til et liv med Kristus og til en plads og opgave i menighedens fællesskab.
 • Vi har et særligt ansvar for omsorgen for de syge, børnene, de ensomme, de gamle, flygtninge, nye medlemmer og andre troende.
 • Vi skal have mange åbne døre: Kirkedøren, Bogcafeen, VIK-programmet, kirkekaffe, fredshilsen under messen, de mange frivillige, udvalg, arbejdsgrupper og andet, der kan invitere ind og opbygge fællesskab.
 • Menigheden har mange familier med blandet religiøs baggrund og tilhørsforhold. Alle familiemed-lemmer skal uanset tilhørssted vide sig velkomne i menigheden.

 

 • I messen med mange liturgiske medvirkende i både tilrettelæggelse og afvikling.
 • I menighedens liv gennem deltagelse i børne-, unge- og voksenkatekese, kirkekaffe, bøn- og tilbe-delse, musik og diskussionsarrangementer, liturgiudvalg, kor, menighedsråd, bogcafé, rengøring, havearbejde, bygningsvedligeholdelse m.m.
 • De fleste opgaver planlægges og udføres i teams, herunder planlægning af liturgi og tilrettelæggelse og udførelse af det pastorale ansvar.
 • Lederskabet (menighedsråd og sognepræst) arbejder i åbenhed og med respekt for den repræsentati-ve rolle, det har i forhold til resten af menighedens medlemmer.
 • Menigheden er åben, nysgerrig og tolerant over for forskellige måder at søge og udleve sin tro på.
 • Højmessen søndag samler på tværs af etnicitet, alder, kulturel baggrund, særlige personlige præfe-rencer m.m. Ingen grupper favoriseres frem for andre.
 • Forskellige former for åndelig fordybelse skal fremmes.
 • Forskellige grupper opfordres til og støttes i at udleve deres særlige traditioner og behov for åndelig fordybelse og vækst, for eksempel gennem udvalgte bøns- og andagtsformer som eukaristisk tilbe-delse, bibellæsning, rosenkrans, valfarter og lignende.
 • Dette skal altid ske på en måde, der inviterer andre menighedsmedlemmer ind, og uden at bestemte former pålægges hele menigheden.
 • Vi skal som menighed stræbe efter, at alt, hvad der kan rummes af Jesus Kristus, kan rummes af os. Menigheden tager imod alle og søger at skabe bro mellem forskelligheder.
 • Alle kristne – lægfolk, ordensfolk og præster – har et fælles ansvar for at opbygge Kirkens liv og fællesskab og udføre den mission, som Kristus har givet Kirken.
 • Dette ansvar og denne ligeværdighed får alle gennem dåb, firmelse og ved Helligåndens gaver.
 • Den enkeltes medansvar for kirkens liv og vækst gælder løsningen af de pastorale, karitative og administrative/økonomiske opgaver i menigheden.
 • Hvor der er forskelle mellem alles almindelige og præsters særlige bemyndigelse, skal disse forskelle komplementere hinanden til fremme af Kirkens fællesskab og mission.
 • Præsten er ikke sendt udelukkende for at betjene menigheden, men også for at være sammen med menigheden. Sognepræsten og andre gejstlige, der måtte være i vores pastorale team, er vigtige mennesker i vores fælles liv.
 •  Liturgi er en vigtig bærer af menighedens spiritualitet og afspejler den dybe forankring, denne har i sakramenterne.
 • Hver messe og andre gudstjenester er hele menighedens tjenester. Menigheden skal altid have en fornemmelse af, at ”vi sammen har fejret en liturgi for og med vor Gud”
 • Musik er en væsentlig del af denne liturgi, derfor ønsker menigheden at bruge ressourcer på en pro-fessionel organist og musikleder.
 • Det er en vigtig del af vores identitet, at der til enhver gudstjeneste er mange liturgiske medvirken-de. Børn og unge skal have en naturlig og synlig plads her.
 • Liturgi er derfor central for menighedens planlægning og brug af tid, energi og ressourcer.
 • Det hører til vort væsen at bære vidnesbyrd. Der skal derfor også være katekese på alle niveauer.
 • Sakramenterne skal fejres værdigt, da de er en grundlæggende del af vores spiritualitet.
 • Derfor er særligt forberedelsen til sakramenterne vigtig, og VIK, Første Kommunionsundervisning, firmelsesforberedelse, forberedelse til barnedåb og ægteskab får en stor del af vore ressourcer.
 • Vi skal være en vedkommende kirke, der er engageret i den verden, vi er en del af.
 • Vi rækker ud mod det lokale samfund. Vi lader andre grupper, der har brug for det, anvende vore lokaler.
 • Vi samarbejder med sognets andre kirkelige institutioner, børnehave og skole samt med den lokale Folkekirke og andre kirkesamfund om skolegudstjenester og andre økumeniske aktiviteter.
 • Vi engagerer os i karitativt arbejde lokalt og på verdensplan, blandt andet gennem Caritas og Sct. Vincentgrupperne.
 • Vi ønsker at være en lokal kirke, som i sandhed er én, hellig, katolsk og apostolsk.
 • Vi støtter bispedømmet, den skandinaviske bispekonference og hele Kirken med at trække vores del af læsset i og uden for sognets grænser.
 • Vi har klare traditioner, værdier og visioner for vores mission.
 • Skift i lederskab – præst, menighedsråd eller andet – betyder ikke, at sognet ændrer karakter til uigenkendelighed.
 • På samme tid er vi en ny menighed, hver gang vi får et nyt medlem!
 
opera fix
Print   Minimize 
opera fix

 

Hent Missionserklæringen som PDF dokument

Klik her

opera fix
Sankt Laurentii Kirke 2008/2018 Terms Of Use Privacy Statement